Tổng hợp mã lỗi máy giặt samsung và cách khắc phục

44

Tổng hợp mã lỗi máy giặt samsung và cách khắc phục

Cập nhật: 17/11/2016

Những hướng dẫn sửa mã lỗi máy giặt samsung trong bảng sau áp dụng cho các dòng : WA48J7700A, WA48J7770

Mã lỗi 1C

Mã lỗi 3C

Mã lỗi 4C

Mã lỗi 4C2

Mã lỗi 5C

Mã lỗi 9C1

Mã lỗi 9C2

Mã lỗi AC6

Mã lỗi  dC

Mã lỗi HC

Mã lỗi  LC

Mã lỗi OC

Mã lỗi PC

Mã lỗi PC1

Mã lỗi UB

Mã lỗi UE

Mã lỗi DE

Mã lỗi DE1

Mã lỗi HE:

Mã lỗi LE

Mã lỗi 5E

Mã lỗi 4E

Mã lỗi 4E2

Mã lỗi OE

Mã lỗi 1E

Mã lỗi BE2

Mã lỗi TE1

Mã lỗi 3E

Mã lỗi 9E1 / 9E2

Mã lỗi AE8

Mã lỗi 8E

Mã lỗi SF1 /SF2 /SF3

Mã lỗi Sud